Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi
 Autor:  Tomasz Terlikowski   
 Data:  25.11.2003 13:08
 Przeczytane:  32143 razy  

Fragmenty: Final Report Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity
and Some Classical Pentecostals
1977-1982Spojrzenie na Marię

58. Ponieważ katolicka doktryna dotycząca Maryi była postrzegana, jako sprawa sporna, dla klasycznych zielonoświątkowców było ważnym jej dyskutowanie. Dużo czasu potrzeba było do zajęcia się rozmaitymi kwestiami: samą doktryną, metodą, dzięki której doktryna jest usprawiedliwiana oraz praktycznych konsekwencjami na płaszczyźnie popularnej. Czas poswięcony tym problemom znalazł odbicie w miejscu danym tym kwestiom w niniejszym raporcie.

59. Zarówno klasyczni zielonoświątkowcy jak i rzymscy katolicy zgadzają się, że rozmaite teksty biblijne, które wspominają o Marii świadczą o znaczeniu Marii w Nowym Testamencie. Sprawą sporną był doktrynalny rozwój, który nastąpił na podstawie tych tekstów. Klasyczni zielonoświątkowcy podkreślają, że nie może on przebiegać poza wyraźnym znaczeniem tekstu, który jest normatywny dla wszelkiego dalszego rozwoju doktrynalnego. Jednocześnie zgadzają się na uznanie, że Kościół modlący się i nauczający Pisma może, poprzez kierownictwo Ducha Świętego, który prowadzi go do pełnej prawdy, znaleźć w tekstach biblijnych, przy całkowitej im wierności rozumienia, które wychodzą poza klasyczną ich zielonoświątkową intereprację.

60. W tle różnic między klasycznymi zielonoświątkowcami a rzymskimi katolikami w kwestii interpretacji specyficznych maryjnych tekstów w Piśmie Świętym leżą różnice doktrynalne, często ukryte i nieujawnione. Możliwe, że najważniejszymi z nich jest miejsce Maryi w odniesieniu do Kościoła i jej rola w Komunii świętych.

61. Zarówno klasyczni zielonoświątkowcy, jak katolicy byli zaskoczeni tym, że żywili tak wiele nieprawdziwych opinii na temat poglądów tych drugich na temat Marii. Klasyczni zielonoświątkowcy byli zadowoleni, dowiadując się o tym, że władze Kościoła rzymskokatolickiego są rozważne w ocenie doktrynalnego rozwoju maryjnego i uznają potrzebę jego biblijnych podstaw. Klasyczni zielonoświątkowcy przyznając, że rozwój doktrynalny, który jest jasno oparty na świadectwach biblijnych nie jest całkowicie nieobecny w historii ruchu pentekostalnego, nie przyjmują rozwoju doktrynalnego w odniesieniu do Marii.

Macierzyństwo Marii

62. Zarówno rzymscy katolicy, jak i zielonoświątkowcy zgadzają się, że Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, i jako taka zajmuje wyjątkowe miejsce. Zarówno katolicy, jak i klasyczni zielonoświątkowcy uznają historyczne źródła tytułu Matka Boża (theotokos), który powstał w trakcie chrystologicznych dysput na Soborze w Efezie (431 ne.) W celu obrony jedności jednej osoby posiadającej dwie natury, którą zrodziła Dziewica, sobór zaaprobował tytuł "theotokos" ("Bogarodzica" lub "Matka Boga"). To nie była definicja mariologiczna, skoncentrowana na obdarowaniu Maryi nowym tytułem, ale definicja chrystologiczna skoncentrowana na określeniu Jezysa Chrystusa. To właśnie w momencie Wcielenia ona staje się Matką Boga. Ona nie jest Matką Boga w jego wiecznej, trójjedynej egzystencji, ale Matką Boga Syna w Jego Wcieleniu.

Cześć dla Marii

63. Rzymscy katolicy i klasyczni zielonoświątkowcy zgadzają się, że Maryi, jako matce Jezusa należy się szczególny szacunek. Obie strony widzą ją, jako wybitny przykład czy model wiary, pokory i cnót. Zarówno rzymscy katolicy, jak i zielonoświątkowcy troszczą się o konieczność poprawnego stosunku do Marii. Istnieją jednakże zasadnicze różnice w rozumieniu czci oddawanej Marii.

64. Zielonoświątkowcy wyrażają ubolewanie z powodu tego, co uważają za przesadę we współczesnej czci oddawanej Maryi. Dla zielonoświątkowców obecne rzymskokatolickie praktyki kultu maryjnego wydają się być przesądami i bałwochwalstwem. Dla rzymskich katolików istnieje poważny błąd wśród zielonoświątkowców w ocenie miejsca Maryi w planie Bożym, jaki przedstawiony jest w Piśmie Świętym.

65. Rzymscy katolicy przyjmują istnienie pewnej przesady w praktyce kultu maryjnego, uważnie podkreślają, że autentyczny kult Maryi jest zawsze chrystologiczny. Dodatkowo rzymscy katolicy zwracali uwagę na to, że zostały podjęte praktyczne kroki w celu naprawienia nadużyć, tam gdzie one zachodzą, w myśl norm zawartych w Lumen Gentium Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II i u papieża Pawła VI w jego adhortacji Marialis Cultus (1974), par. 24-36.

Wstawiennictwo Maryi

66. Zarówno zielonoświątkowcy, jak i rzymscy katolicy nauczają, że Maryja w żaden sposób nie zastępuje czy nie zajmuje miejsca, jedynego Zbawcy i Pośrednika Jezusa Chrystusa. Obie strony wierzą w bezpośredni, niezapośredniczony kontakt wierzącego z Bogiem. Obie moflą się do Boga Ojca, poprzez Syna, w Duchu Świętym. Katolicy wierzą, że modlitwy wstawiennicze kierowane do Maryi nie kończą się w Marii, ale w Bogu samym. Zielonoświątkowcy nie odwołują się do wstawiennictwa Marii czy innych świętych w niebie ponieważ oni nie uważają tej praktyki za uzasadnioną biblijnie.

Katolicka nauka o łaskach darownych Maryi

67. Rzymscy katolicy wierzą, że Maryja zawsze pozostała dziewicą, że została uwolniona od wszelkiego typu grzechu, i że po zakończeniu swojego życia została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Zielonoświątkowcy odrzucają te nauki.

68. Rzymscy katolicy twierdzą, że wierzenie o tych łaskach darowanych Maryi należą do tradycji kościoła, w której Boskie Słowo jest odsłaniane. Zielonoświątkowcy nie znajdują żadnych podstaw dla tych przekonań w Piśmie Świętym. Poddając w wątpliwość wartość tradycji, jako podstawy dla doktryny wiary, zielonoświątkowcy sugerują, że tradycje wiecznego dziewictwa, Niepokalnego Poczęcia i wniebowzięcia pozbawione są podstaw biblijnych.

69. W "hierarchii prawd" wiary, które wyznają rzymscy katolicy, te trzy doktryny są wymieniane pośród prawd, które integralnie należą do wiary rzymsko katolickiej. Rzymscy katolicy nie wierzą, że ci, którzy znajdują się poza Kościołem rzymskokatolickim i nie wyznają tych prawd, są jako tacy, wykluczeni ze zbawienia.

Dziewictwo Maryi

70. Obydwie strony, zarówno rzymskokatolicka, jak i zielonoświątkowa zgadzają się, że Maryja była dziewicą w momencie poczęcia Jezusa, i wiedzą w tekstach, które o tym zaświadczają ważne potwierdzenie Boskiego Synostwa Chrystusa. Rzymscy katolicy wierzą, żę Maryja zachowała dziewictwo po narodzeniu Jezusa i nie miała innego potomstwa. Zielonoświątkowcy powszechnie utrzymują, że Biblia świadczy o tym, że miała ona inne dzieci i żyła, jako żona Józefa w pełnym znaczeniu.

71. Rzymscy katolicy uznają świadectwo Pisma Świętego za otwarte na dalszy rozwój odnośnie dziewictwa Maryi, świadectwa którego odnajdują w twierdzeniach najdawniejszych Ojców Kościoła. Odnajdują w Tradycji (rozumianej jako suma doświadczenia i odpowiedzi Kościoła, w jego modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego) pewność dziewictwa Maryi.

Niepokalane Poczęcie Maryi

72. Rzymscy katolicy wyznają doktrynę Niepokalanego Poczęcia, która oparta jest na kościelnej refleksji nad Biblią, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Ta doktryna jest dostrzegana w następujących tekstach traktujących ją, jako doskonałe wypełnienie starotestamentalnych typów, np. "dziewiczej córy Syjonu" (Łk 1, 26-38); "niewiasty" (J 2, 1-11; 19, 25-27; cf.  Rdz. 3, 15). Te teksty będące biblijną teologią Maryi, stanowią podstawę rozwoju doktryny Niepokalanego Poczęcia. Wyraźny rozwój doktryny w życiu Kościoła doprowadził do zdefiniowania go przez papieża Piusa IX w 1854 roku.

73. Zielonoświątkowcy mają świadomość katolickiego przekonania, że specjalna łaska, którą obdarowana jest Maryja jest odkupiającą łaską, która przychodzi od Jezusa.  Ona jest pośród innych odkupionych i jest członkiem Kościoła. Jednakże zielonoświątkowcy nie mogą znaleźć podstawy dla doktryny Niepokalnego Poczęcia Maryi w Piśmie Świętym. Poza tym zielonoświątkowcy nie dostrzegają w tej doktrynie treści istotnych dla zbawienia. Rzymscy katolicy widzi w postawie zielonoświątkowców brak pełnego dostrzeżenia implikacji wcielenia i mocy Chrystusowej odkupiającej i uświęcającej łaski.

74. Dalsze rozjaśnienie wniosków wypływającej z tej doktryny wymagałoby od nas dyskusji na temat pneumatologii, chrystologii i eklezjologii. Rzymscy katolicy wierzą, że zasadnicze zniekształcenia mają miejsce, kiedy ta doktryna rozważana jest w izolacji.

Wniebowzięcie Maryi

75. Rzymscy katolicy uważają doktrynę Wniebowzięcia, która jest otwarcie obecna u Ojców Kościoła od VI wieku, za w pełni zgodną z podstawowymi doktrynami biblijnymi. Zmartwychwstały Chrystus jest początkiem nowego stworzenia, które zostało zrodzone poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Maryi, poprzez jej szczególną relację z Chrystusem, to nowego stworzenie przez Ducha osiągnęło taki poziom, że w niej zatriumfowało w pełni życie w Duchu. W konsekwentnie ona jest na zawsze wraz ze swoim ciałem w chwale Boga, wraz ze swoim zmartwychwstałym Synem.

76. Dla zielonoświątkowców podstawowym problemem jest nieobecność biblijnych podstaw. Wśród nich powszechnie akceptowana jest opinia, że Maryja, jako jedna z wierzących oczekuje na dzień Zmartwychwstania kiedt, wraz z pozostałymi chrześcijanami, zostanie cieleśnie zjednoczona ze Swoim Synem w chwale. Zielonoświątkowcy dostrzegają paralelę między Wniebowzięciem Maryi a zielonoświątkowym rozumieniem "cielesnego zmartwychwstania" oraz "porwania Kościoła" (1 Tes. 4, 13-18), ale różnią się czasem, w którym będzie to miało miejsce z Maryją.

tłum. Tomasz P. Terlikowski

Zobacz również:

Magazyn SR: Maryja w dialogu katolicko-zielonoświątkowym - spojrzenie katolika

Magazyn SR: Wspólne spojrzenie na Miriam - Matkę Bożą - perspektywa zielonoświątkowca
 Odnośniki  
  • Maryja w dialogu katolicko-zielonoświątkowym - spojrzenie katolika
  • Wspólne spojrzenie na Miriam - Matkę Bożą - perspektywa zielonoświątkowca
  • Więcej autorstwa Tomasz Terlikowski
  • Więcej z sekcji Dialog KRK-KZ

  •  Opcje Artykułu  
  • Wyślij Znajomemu
  • Wersja Do Wydruku


  • Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi | 0 komentarzy | Załóż Konto
    Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.